เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์

“เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและตอบสนองความต้องการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (CLMVT)

พันธกิจ

To our shareholders and partners

สร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจอย่างยั่งยืนและบริหารงานอย่างโปร่งใส

To our customer

ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามเวลา มีความปลอดภัย และนำมาซึ่งความสำเร็จของธุรกิจลูกค้า

To our society

เราจะบริหารจัดการธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

To our employees

เราจะสร้างเสริมบรรยากาศการทำงานให้ดีที่สุดและเป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

เป้าหมาย 3 ปี (ปี 2562 - 2564)

ติด 10 อันดับแรกของรายได้รวมของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมบริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ติด 5 อันดับแรกของอัตรากำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมบริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ได้รับเงินปันผลและ/หรือกำไรจากการขายเงินลงทุนสำหรับธุรกิจลงทุนในโครงการใหม่ ๆ มากกว่า 100 ล้านบาท ด้วยอัตราผลตอบแทนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 15