ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (ล้านบาท)

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

D/E Ratio

งานในมือ (ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2560
31/12/2560
งบปี 2561
31/12/2561
งบปี 2562
31/12/2562
งบปี 2563
31/12/2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 4,598.38 3,055.78 3,715.63 3,679.24
หนี้สินรวม 1,842.55 2,352.77 2,876.05 3,282.53
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,783.49 732.31 868.11 425.72
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 733.71 770.40 1,198.39 1,198.39
รายได้รวม 2,435.95 2,306.49 3,428.23 3,196.04
กำไรสุทธิ 92.79 -2,040.57 -293.28 -444.17
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 -0.33 -0.04 -0.05
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 3.43 -51.97 -7.96 -12.02
ROE(%) 3.38 -116.08 -36.65 -68.66
อัตรากำไรสุทธิ(%) 3.81 -88.47 -8.55 -13.90